Nasza historia

Oddział PTTK w Koźminie Wlkp. został utworzony na Zjeździe założycielskim w dniu 3 listopada 1976 r. w obecności 52 osób. Pierwszym prezesem wybrano Bolesława Kasprzaka. Zasięg terytorialny nowego oddziału obejmował miasto i gminę Koźmin i początkowo też gminę Rozdrażew. Oddział powstał na bazie kół należących poprzednio do Oddziału PTTK w Krotoszynie. Były to koła: zakładowe przy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz 2 szkolne: Technikum Rachunkowości Rolnej i w Liceum Ogólnokształcącym. Liczba członków na koniec 1976 roku wynosiła 103 osoby. Na tymczasową siedzibę wyznaczono klub G.S. „S.Ch.” przy ówczesnej ul. 1 Maja (obecnie ul. Boreckiej). Już w grudniu tegoż samego roku Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępniła lokal w bloku nr 6 przy ul. Tysiąclecia. Dzięki dotacji Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Kaliszu i bardzo dużemu wkładowi własnej pracy członków zarządu w maju 1977 r. biuro zostało oddane do użytku. Założono nowe koła przy Spółdzielni Pracy „Koźminianka”, w Zakładzie Wychowawczym oraz na Osiedlu Tysiąclecia. Równocześnie ze sprawami organizacyjnymi rozwinęła się działalność programowa turystyczno-krajoznawcza. Rozpoczął ją w lutym kulig karnawałowy do Góreczek.

Największą popularnością w latach osiemdziesiątych cieszyły się wiosenne Rajdy po Ziemi Koźmińskiej, przebiegające trasami w okolicach Koźmina z metą w Borzęciczkach lub w Koźminie. Natomiast jesienią koło PTTK przy G.S. organizowało Rajd Handlowców. Imprezy te skupiały jednorazowo od 100 do 150 osób. Koło PTTK przy Technikum Rachunkowości Rolnej, prowadzone przez Jolantę Skrzypczak – przodownika turystyki pieszej – realizowało własny program i organizowało wiele imprez turystycznych we własnym zakresie. Drugi przodownik turystyki Pieszej Marian Borowski działał w kole prze G.S. Jednak z braku odpowiedniej kadry nie utworzono żadnej komisji. Turystyką kolarską zajął się przodownik Wacław Świętek. Z weryfikacją książeczek Odznaki Turystyki Pieszej, Kolarskiej Odznaki Turystycznej i Górskiej Odznaki Turystycznej zwracano się do oddziałów w Krotoszynie, w Kaliszu a obecnie także w Poznaniu.

Dużą popularnością swego czasu cieszyły się, organizowane na terenie Wielkopolski co roku w październiku Ogólnopolskie Rajdy Przyjaźni (meta: Śrem, Nowy Tomyśl, Poznań, Mosina, Gniezno, Buk). Zarząd Oddziału organizował przejazd autokarem do wyznaczonego punktu, a następnie uczestnicy pokonywali trasę pieszo zwiedzając zabytki, ciekawsze obiekty i muzea.

Przemiany polityczne przełomu lat 1989-90 wpłynęły także na działalność oddziału koźmińskiego. Przestało istnieć koło przy G.S. i innych zakładach. Zmniejszyła się znacznie liczba członków. Zarząd zwrócił się do szkół o wzmocnienie pracy kół PTTK i pozyskanie nauczycieli i opiekunów. Postanowiono wznowić rajdy po Ziemi Koźmińskiej. Zaangażowanie się w pracę turystyczną nauczycieli – opiekunów szkolnych kół PTTK zaowocowało organizowaniem corocznych Jesiennych Rajdów po Ziemi Koźmińskiej z metą w różnych miejscach miasta i gminy. W tym celu wyznaczono trasy rajdowe i naniesiono je na przewodnik turystyczny po mieście i gminie Koźmin (do użytku wewnętrznego). Rajdy postanowiono organizować w ostatnią sobotę września. Pierwszy Jesienny Rajd po Ziemi Koźmińskiej odbył się w 1993 roku z metą przy pałacyku z XIX w. w Koźminie. Wzięło w nim udział 230 osób. Kolejne rajdy to: II – Zamek w Koźminie (1994), III – Zamek w Koźminie (1995), IV – Międzyborze (1996), V – Szymanów (1997), VI – Borzęcice (1998), VII – Mokronos (1999), VIII – Las Orliński (2000), IX – Borzęciczki (2001), X – Gimnazjum w Koźminie (2002), XI – Stara Obra (2003). Rajdy mają charakter masowy, skupiają głównie młodzież szkół podstawowych i średnich, dla której jest to okazja do poznania piękna Ziemi Koźmińskiej. Niektóre koła szkolne biorą udział w rajdach organizowanych przez inne oddziały lub w rajdach ogólnopolskich (Antonin, Śmiełów, Gniezno).

Oddział PTTK w Koźminie Wlkp. posiada własny statut, a od kwietnia 1999 należy do Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK z siedzibą w Poznaniu. W latach 2002-2004 funkcję prezesa pełniła Jadwiga Gołąb, a od 2004 r. Dobrochna Kasprzak. W ostatnich latach Zarząd Oddziału podjął się obsługi wycieczek Klubu Nauczycieli Emerytów i Klubu Seniora. Powrócono też do organizowania rajdów wiosennych w ramach obchodów kolejnych rocznic Wiosny Ludów. Pierwszy Rajd „Szlakiem Kosynierów” odbył się w kwietniu 2002 r. do Wałkowa. W ramach obchodów Międzynarodowego Roku Gór (2002) zorganizowano „Spotkanie na szczytach” w Starej Obrze na najwyższym wzniesieniu Ziemi Koźmińskiej (157 m n.p.m.). W trosce o pozyskanie kwalifikowanej kadry wysłano na kurs znakarski 1 osobę, a na kurs przewodnicki 3 osoby, które po zdaniu egzaminów zdobyły uprawnienia przodownika turystyki pieszej na województwo wielkopolskie.

W ciągu wielu lat istnienia oddziału zmieniła się liczba członków, wykazując ostatnio tendencje spadkowe. Złożyło się na to wiele przyczyn, m.in. pożegnanie na zawsze kilku członków, trudności finansowe młodzieży szkolnej, wymiana legitymacji. Oddział PTTK w Koźminie Wlkp. podejmuje starania, aby krzewić idee krajoznawstwa i turystyki, pogłębiać więź z Ziemią Koźmińską i poznawać jej piękno.

Opracowanie:
Jadwiga Gołąb
Dobrochna Kasprzak

Odeszli od nas m. in.:

Jadwiga Gołąb (1946-2004)
Artykuł ukazał się w czasopiśmie Gościniec nr 3-4 (16-17)/2004

Dnia 27 lutego 2004 r. odeszła od nas nasza koleżanka Jadwiga Gołąb. Od marca 2001 r. była prezesem Oddziału PTTK w Koźminie Wielkopolskim. Jej życiową pasją była turystyka, której uprawianiem zaraziła swoich najbliższych, przyjaciół i uczniów.
Jadwiga Gołąb – z domu Maj – urodziła się 19 kwietnia 1946 r. w Kożuchowie, powiat Nowa Sól, województwo lubuskie. Pracę podjęła w Krzyżanowie, a następnie w Śremie w Szkole Podstawowej nr 1. Od 1977 r. pracowała w Borzęcicach, a po dwóch latach przeniosła się do Koźmina Wielkopolskiego, gdzie w Szkole Podstawowej nr 1 uczyła języka rosyjskiego i języka polskiego aż do chwili przejścia na emeryturę w roku 2000. Odeszła od nas osoba, która cieszyła się wielką sympatią i szacunkiem. Była nauczycielką niezwykle życzliwą i wyrozumiałą dla uczniów.
Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpiła w 1987 r. do Koła Osiedlowego PTTK należącego do Oddziału PTTK w Koźminie Wielkopolskim. Posiadała uprawnienia: organizatora turystyki, społecznego opiekuna zabytków, przodownika turystyki pieszej. Zdobyła Górską Odznakę Turystyczną i Odznakę Turystyki Pieszej.
Wyróżniona została Srebrną Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”.
Nie spodziewała się, że choroba ją zwycięży, ponieważ planowała kolejne turystyczne wyprawy i wycieczki. My również wierzyliśmy, że pokona wszystko swoim życiowym optymizmem. Ktoś powiedział: Żyła w biegu i odeszła w biegu. Niestety, zbyt szybko!

Zarząd Oddziału PTTK w Koźminie Wielkopolskim

Wacław Świętek (1930-2007)

Dnia 2 lipca 2007 roku pożegnaliśmy naszego kolegę Wacława Świętka – wieloletniego działacza oddziału PTTK w Koźminie Wlkp.
Urodził się 20 września 1930 r. w Koźminie, syn Franciszka i Heleny zd. Musiałowskiej. Z zawodu był kupcem. Po wojnie pracował w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Koźminie, w 1970 r. przeniósł się do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” gdzie pracował do przejścia na emeryturę w 1990 r. Do PTTK wstąpił 15 czerwca 1971 r. W okresie swojej działalności w PTTK pełnił szereg funkcji: był zastępcą prezesa Koła PTTK przy GS, członkiem Zarządu Powiatowego PTTK w Krotoszynie, prezesem Zarządu Oddziału w Koźminie (2 lata), oraz członkiem Zarządu przez wiele lat. Ostatnio sprawował funkcję członka Komisji Rewizyjnej. W kadrze PTTK posiadał uprawnienia: Przodownika Turystyki Kolarskiej, Instruktora Krajoznawstwa Regionu, Społecznego Opiekuna Zabytków, Organizatora Turystyki, Pilota Wycieczek Krajowych. Za wieloletnią działalność otrzymał odznaczenia: Odznakę „100 – lecia Zorganizowanej Turystyki w Polsce” (1973), Odznakę „Za zasługi dla rozwoju środowiska Koźmińskiego” (1982), Odznakę 25-lecia PTTK (1995) Złotą Honorową Odznakę PTTK (2005). Kolega Wacław Świętek był społecznikiem, oddanym członkiem PTTK, organizatorem rajdów i wycieczek kolarskich dla młodzieży, rajdów po Ziemi Koźmińskiej, rajdów „Szlakiem kosynierów” oraz inicjatorem wielu innych. Jako Społeczny Opiekun Zabytków z dużym zaangażowaniem sprawował opiekę nad XVI-wiecznym kościołem Św. Trójcy oprowadzając wycieczki. W wywiadzie dla „Echa Koźmina” zapytany: „Skąd zainteresowanie turystyką?” – odpowiedział: „Moje zainteresowanie turystyką wywodzi się od przynależności do Związku Harcerstwa Polskiego jeszcze przed wojną w 1938 r. Turystykę zaszczepili we mnie Marian i Mieczysław Tomaszewscy, którzy zabrali mnie na wycieczkę kajakiem po rzece Orli. Od tego czasu rozpoczęła się moja przygoda z turystyką i trwa po dzisiejszy dzień. Turystyka pozwoliła mi poznawać nowe miejsca, zabytki, rozwijać zainteresowania i mile spędzać czas. Zainteresowałem się także historią mojego miasta i ta pasja trwa do dzisiaj.”

waclaw1

waclaw2

waclaw3

waclaw4

Komentarze są wyłączone.